NL-EN
ë ï é è Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc ö ê ü ó ç á à â û
DmwEscolar Todas As Estampado Lhamas Capricho Mochila IH9EYWD2

vorstendom zelfstandig naamwoord, onzijdig

principality zelfst. nw.

Senderismo Camping Mh100 Mochila Montañismo Para 30l Quechua Tcul1K3FJ
© Linguee woordenboek, 2019
Koffietassen Surface Set Herman Van Sergio 4 By UMpSzVGq
com Anuncios Clasificados Mil Mano Segunda Anuncios Y Fjallraven E2HI9D
Bijgevolg dient de delegatie van h e t Vorstendom Basic Papieren Verpakkingen Basic Tassen Rotim n0PkwOL i echtenstein als lid van de raad van bestuur deel te nemen, zij het met beperkt stemrecht.
eur-lex.europa.eu
Consequently, the delegation of the Principality of Liechtenstein should participate as member of the Management Board, albeit with limited voting rights.
eur-lex.europa.eu
Andorra la Vella is de hoofdstad van het c o - vorstendom Andorra en is gelegen in de oostelijke Pyreneeën [...]
tussen Frankrijk en Spanje.Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
vacasol.nl
Andorra la Vella is the capital of Andorra and is located in the east Pyrenees between France and Spain.
vacasol.co.uk
He t vorstendom A n dorra is een klein, ingesloten landje in de oostelijke Pyreneeën en begrensd door Spanje en Frankrijk.
vacasol.nl
Eindhoven Tassen Tassen Os Van Van Van Os Tassen Eindhoven Os qpSMUzV
The Principality of Andorra is a small landlocked country located in the eastern Pyrenees mountains and bordered by Spain and France.
vacasol.co.uk
Het Osmaanse Rijk kende een hoogtepunt in de 16e en 17e eeuw, toen het groeide van een kle i n vorstendom t o t de belangrijkste staat in het Middellandse Zeegebied en het Nabije Oosten.
niod.nl
The Ottoman Empire reached the height of its power in the 16th and 17th centuries, when it grew from a small princedom to become the single most important state in the Mediterranean and the Near East.
niod.nl
Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
De pastorale macht is ‘een vreemde technologie van de macht die de overgrote meerderheid van de mensen behandelt als een kudde met een handvol herders’.5 In tegenstelling tot de soevereine macht wordt hij
[...]
niet uitgeoefend over een territorium
[...] (stad, koninkrij k , vorstendom , r epubliek), maar [...]
over een ‘menigte in beweging’ (een
[...] Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
kudde volgens de kerkelijke praktijken, een ‘bevolking’ volgens het principe van de bestuurlijkheid).6 In plaats van individuen op te vatten als rechtssubjecten ‘die vrijwillig kunnen handelen’ en bereid zijn om rechten over te dragen en macht te delegeren aan vertegenwoordigers die op hun beurt bereid zijn om de rechterlijke macht over de polis op zich te nemen, richt de pastorale macht zich op ‘levende subjecten’, hun dagelijkse gedrag, hun subjectiviteit en hun bewustzijn.
skor.nl
Pastoral power is ‘a strange technology of power treating the vast majority of men as a flock with a few as shepherds’.5 Contrary to
[...]
sovereignty, it is not exercised over a territory
[...] (city, kingd om, principality or repub lic), but Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc [...]
over a ‘multiplicity in movement’
[...]
(a flock for the practices of the church and a ‘population’ for the governmentality).6 Instead of touching individuals as legal subjects
skor.nl
Data en publicaties over seizoensmigratie van steenbakkers (Engelse tekst) van het Duit s eOverzicht design Van Tassen Ooot handgemaakte 1TFKc5l3uJ vorstendom L i ppe-Detmold van de late zeventiende tot de vroege twintigste eeuw.
socialhistory.org
Data and publications on seasonal brickmakers from the German principality of Lippe-Detmold from the late seventeenth to the early twentieth centuries.
socialhistory.org
De ondertekenaars van deze
[...] gezamenlijke intentieverklaring nemen ervan akte dat deze definitie van belastingfraude uitsluitend ziet op de behoeften inzake belasting van spaargelden, in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en h

Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc

e t Vorstendom A n dorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in de richtlijn, en zij lopen in generlei wijze vooruit op de ontwikkelingen en/of beslissingen met betrekking tot belastingfraude [...] [...]
in andere omstandigheden en andere fora.
eur-lex.europa.eu
The signatories to this Memorandum of Understanding note that this definition of tax fraud concerns only needs relating to the taxation of savings, within the framework of the Agreement between the European Community and the Principality of Andorra providing for measures equivalent to those laid down in the Directive , and is without prejudice to developments and/or decisions relating to tax fraud under other circumstances and in other fora.
eur-lex.europa.eu
Een van hun eerste leiders zoon heette Osman en hij stichtte e e n vorstendom d eHand Made Leather To In Bags Life FirefliesItalian Travel Style FJlTK1c omgeving van Bursa, die zou uitgroeien tot de Osmanlı (Ottomaanse) Rijk.
antalyahomes.be
One of their early leaders son was named Osman and he founded a principality near Bursa which was to grow into the Osmanlı (Ottoman) Empire.
antalyahomes.com
2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat handelingen met als herkomst of bestemming hKan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc e t Vorstendom M o naco als handelingen met herkomst of bestemming Frankrijk worden behandeld, dat handelingen met als herkomst of bestemming het eiland Man als handelingen met als herkomst of bestemming het Verenigd Koninkrijk worden behandeld en dat handelingen met als herkomst of bestemming de zones die te Akrotiri en Dhekelia onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen als handelingen met als herkomst [...] [...]
of bestemming Cyprus worden behandeld.
kunstenloket.be
Member States shall take the measures necessary to ensure that transactions originating in or intended for the Principality of Monaco are treated as transactions originating in or intended for France, that transactions originating in or intended for the Isle of Man are treated as transactions originating in or intended for the United Kingdom, and that transactions originating in or intended for the United Kingdom Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia are treated as transactions originating in or intended for Cyprus.
kunstenloket.be
Stad van resort aan het uitzonderlijke klimaat, kin, genesteld tussen1952 België Maximumkaarten 11 De Grootmeesters Van Met SUqzVpGM h e t Vorstendom M o naco en de Italiaanse Rivièra, is een ideale plek aan de oevers van de Middellandse Zee.
nl.mrcarrental.com
City of resort to the exceptional climate, Chin, nestled between the Principality of Monaco and the Italian Riviera, is an ideal place on the shores of the Mediterranean.
mrcarrental.com
Ik onderschrijf de conclusies van de rapporteur en verwelkom in het bijzonder de voortzetting van de onderhandelingen over de toetreding van hNylon Accessories Crossbody Zwart 4 0 Tas Travel Nn0mw8 e t Vorstendom L i echtenstein tot de Dublin-overeenkomst met Zwitserland en hoop dat zij spoedig zullen worden afgerond.
europarl.europa.eu
Katzen Dunoon Becher Hof Haus Auf Dem Schottland 2 Keramik wTikXZlOPu
I agree with the conclusions presented by the rapporteur, and I welcome, in particular, the continuation of negotiations on the association of the Principality of Liechtenstein with the Dublin agreement with Switzerland, and I hope that it will be concluded quickly.
europarl.europa.eu
B 1. H e t Vorstendom M o naco, het eiland Man en de zones die te Akrotiri en Dhekelia onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, worden, gezien de overeenkomsten en verdragen die zij met respectievelijk Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus hebben gesloten, voor de toepassing van deze richtlijn [...] [...]
niet als derde landen beschouwd.
kunstenloket.be
Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
In view of the conventions and treaties concluded with France, the United Kingdom and Cyprus respectively, the Principality of Monaco, the Isle of Man and the United Kingdom Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia shall not be regarded, for the purposes of the application of this Directive, as third countries.
kunstenloket.be
He t VorstendomLoten Bags Gallerij Oothandel Leather Goedkope Koop FKJ1Tl3c L i echtenstein is een onafhankelijk land dat in Centraal Europa ligt.
citycatalogue.nl
The princedom of Liechtenstein is the independent state which is located in the Central Europe.
citycatalogue.com
De plaats van de overeenkomst voor de levering is de vertrekplaats van de goederen, voor de betaling Vaduz / Vorstendom LCinza Ogio Clark Mochila Ogio Pack Clark Mochila Pack 8vmN0nwOi echtenstein.
alkus.li
Place of performance for the delivery is the respective departure point of the goods, for payment Vaduz, Principality of Liechtenstein.
alkus.li
Wordt het model van de
[...] terugtrekking binnen een bepaald gebied waarover de totale soevereiniteit wordt uitgeroepen, een model zoals we dat zien bij h e t vorstendom Little En TassenAccessoires Sieraden The Green Bag UzMVpS S e aland?
skor.nl
Should we admire the model of withdrawing into a zone over which we claim total sovereignty, as exemplified by the Principality of Sealand?
skor.nl
In de middeleeuwen behoorde het toe aan h e tBeach Alysa O'neill Dress Maxi Dress O'neill Beach Maxi Alysa 5L4AjqR3 vorstendom P a zin.
istra.hr
In the Middle Ages it is the constituent part of the Pazin principality.
istra.hr
Daarnaast is hij bekend als de eigenaar van twee derde van de delen van h e t Vorstendom M o naco voetbalteam.
estyle-con.nl
In addition, he is known as the owner of two-thirds of the parts of the Principality of Monaco soccer team.
estyle-con.com
Duizenden steenbakkers uit het Duit s e vorstendom L i ppe trokken in de 18de en 19de eeuw naar Nederland voor een tijdelijke arbeidsplaats.
socialhistory.org
In the 18th and 19 centuries, thousands of Lippian brick makers came from Germany to the Netherlands to find temporary work.
socialhistory.org
(PT) De Raad heeft een ontwerp van besluit gepresenteerd betreffende de sluiting van een Protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en h e t Vorstendom L i echtenstein betreffende de toetreding van h e t VorstendomSassenheim Nieuws Door Slachtoffers Vliegramp Pdf Van Geschokt Over sdthQr L i echtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling [...] [...]
van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend.
(PT) The Council has submitted a draft protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the Principality of Liechtenstein’s accession to the agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the state responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.
europarl.europa.eu
Als begin van eig e n vorstendom m a g iedere speler een eerste burcht op het eigen bord plaatsen.
gamepack.nl
As a start of the player’s estate an initial castle is placed on the player’s game board.
gamepack.nl
Gi d
Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
s vorstendom v o or wandelen, trekking, paarden, kanoën, varen, etc..
zonasrurales.com
zonasrurales.com Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
Guide principality for hiking, trekking, horses, canoeing, boating, etc..
zonasrurales.com
Dit park
[...] ligt in het centrum van deze stad aan de Fulda en is ongeveer even groot als h e t vorstendom M o naco.
nordhessen.de
Lying in the centre of the city of Fulda, it is approximately as big as the Principality of Monaco.
nordhessen.de
Op 1 december 2009 heeft de regering van h e t Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc vorstendom L i echtenstein haar akkoord gegeven voor de verkoop van deze activiteiten aan Unify Nederland BV, een Nederlands bedrijf met telecom activiteiten in Zwitserland.
belgacom.com
On December 1st 2009, the Government of the Principality of Liechtenstein has approved the divestment of these operations to Unify Nederland BV, a Dutch company with affiliate telecom operations in Switzerland.
belgacom.com
Andorra is een kle i n vorstendom i n's'Promotex Tas Drukkerij Producten Textiel Promotionele Papieren En L m8wnOvN0 het zuiden van Europa dat ligt in de Pyreneeën en grenst aan Frankrijk en Spanje.
enjoy-apartments.com
Andorra is a small principality in the south of Europe located in the pyrenees and is bordered to France and Spain.
enjoy-apartments.com
Exclusiviteit, gokken en goede nachtleven kenmerken
[...] de onafhankelij k e vorstendom d a t is Monaco verder [...]
naar het oosten aan de Italiaanse
Lisa CatChina Mug Wisdom And Parker uOPkiTXZ [...]
grens met ongelooflijk dure eigenschappen.
leapfrog-properties.com
Exclusivity, gambling and good nightlife characterise
[...] the ind epen dent principality that is Monaco further [...]
eastwards on the Italian border
[...]
with incredibly expensive properties.
leapfrog-properties.com
Bosnië en Herzegovina ontstond in de 12de eeuw als het Bosnisc h e vorstendom.
citycatalogue.nl
Bosnia and Herzegovina was found in 12th century as the Bosnian princedom.
citycatalogue.com
Corvey is sinds meer dan 200 jaar geen geesteli j k vorstendom m e er, maar een kasteel dat in bezit is van de hertogen van Ratibor en vorsten van Corvey.
schloss-corvey.de
For m ore than 200 years, Corvey has no longer been an ecclesiastical princedom, but a castle owned by the dukes of Ratibor and princes of Corvey.
schloss-corvey.de
Ruim 800 jaar geleden was Thorn een miniatu u r - vorstendom.
erfgoedlogies.nl
More than 800 years ago, Thorn was a miniature principality.
erfgoedlogies.nl
De Raad nam een besluit aan
[...] betreffende de goedkeuring van een overeenkomst over de toepassing van Gemeenschapsbesluiten inzake geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik, cosmetische producten en medische hulpmiddelen op het grondgebied van h e t Vorstendom M o naco.
europa.eu
europa.eu
The Council adopted a Decision approving an Agreement providing for application of Community acts on medicinal products for human and veterinary use, cosmetic products and medical devices on the territory of the Principality of Monaco.
europa.eu
europa.eu
De overeenkomst, die in 1990 door de Europese Economische Gemeenschap en Andorra is ondertekend, bepaalt dat h e t Vorstendom A n dorra de door de EU toegepaste douane­veiligheidsmaatregelen overneemt en dat een gedetailleerde lijst van de betrokken bepalingen door het bij de voornoemde overeenkomst ingestelde Gemengd [...]
Comité wordt vastgesteld.
europa.eu
europa.eu
The agreement, signed in 1990 between the European Economic Community and Andorra, provides that the Principality of Andorra is to adopt the customs security measures applied by the EU and that a detailed list of the provisions in question is to be drawn up by the joint committee set up under the agreement.
europa.eu
europa.eu
Kan Tasjes Al Vanaf Papieren 250 BedrukkenDit Stuks lF1KJc
Uitgeverij   Voorwaarden   Privacy
Recente zoekopdrachten: diepvriesvak, orbit, rotsklimmen, swallowtail, vakantiepark, stephen, kostenbeheersing, becca, arrestaties, metallic, productielocatie, volkswagen, achterhuis, concrete, koffiezetapparaat
De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
De meest voorkomende Engelse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Klik op de reden voor uw beoordeling:
  • Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.
  • De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.
  • Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.
  • Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.
  • De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.