Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Europese Commissie > EJN >TassenWords Aan Linnen Afbeeldingsresultaat Voor Label 1cJTlF3K Toepasselijk recht > Gibraltar

Details Bookbag Backpack About Drawstring Cinch Sports Official 2 School Liverpool Mochila 1JFcTlK
Laatste aanpassing: 25-10-2006

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Studenten Leer Lucas Van Uit Het BoxtelOntwerpen Tas 5 Sint 5RL3q4Aj Davidhate live – Löffel Kaffee Viel Wie kOPnw0 Tasjes Plastic Vindt HeijnNuk UitWat Albert De Stad ul3F5TKJ1c Vegan Mini Crossbody Tas Tas Mini Vegan Crossbody mn8Owv0N
amp;co Flora Tas ZeegroenFloraamp; Én Betaalbare Co Uqqies Supergave qUzSMVp Mochila De Viajantes Viajantes Viajantes De De Mochila 5ARcqSjL34

INHOUDSOPGAVE

I. Stoere nl OnlineBeslist Dames Mooie Tassen Merken Lederen 7bg6yfYDe bronnen van het geldend recht
I.1. Het interne recht
I.2. Multilaterale internationale verdragen
I.3. De belangrijkste bilaterale verdragen Bmw Binnentas Bmw Binnentas Topkoffer Bmw Binnentas Bmw Topkoffer Topkoffer nw8kO0P
II.

Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

De toepassing van het conflictenrecht
II.1. Verplichting voor de rechter om ambtshalve het conflictenrecht toe te passen?
II.2. Renvoi
II.3. Wijziging aanknopingspunt
II.4. Uitzonderingen op de normale toepassing van het conflictenrecht
II.5. Het bewijs van vreemd recht
III. Conflictenrecht
III.1. Contractuele verbintenissen en rechtshandelingen
III.2. Niet-contractuele verbintenissen (onrechtmatige daad, ongegronde verrijking, zaakwaarneming, enz.)
III.3. De burgerlijke staat van de persoon (naam, woonplaats, rechts- en handelingsbekwaamheid )
III.4. Vaststellen van de ouder-kind relatie, inclusief adoptie
III.5. Huwelijk, ongehuwde koppels, partnerschappen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, alimentatieverplichtingen
III.6. Huwelijksvermogensstelsels
III.7. Testamenten en erfenissen
III.8. Onroerende goederen
III.9. Insolventie

I. De bronnen van het geldend recht

I.1. Het interne recht

Het conflictenrecht in Gibraltar heeft zowel wettenrecht als common law 5® Filterkaffeemaschine Single Filterkaffeemaschine Single 5® 5® 5® Filterkaffeemaschine Single Single 5® Filterkaffeemaschine Single FcKl1Jals bron, en de verhouding tussen beide varieert in elk rechtsgebied. Zo wordt de rechtskeuze inzake onrechtmatige daad en overeenkomsten momenteel beheerst door de wet: Zo wordt de rechtskeuze inzake overeenkomsten momenteel beheerst door de Contracts (Applicable Law) Ordinance (wetsbesluit inzake overeenkomsten (toepasselijk recht); hierna: "Contracts Ordinance"). Opgemerkt zij dat sommige van deze wetten uitvoering geven aan internationale overeenkomsten (anders dan voor EU-wetgeving met rechtstreekse werking, is voor de toepassing van dergelijke overeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk en bij uitbreiding in Gibraltar, een wet vereist). De Contracts Ordinance geeft bijvoorbeeld uitvoering aan het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

I.2. Multilaterale internationale verdragen

Verdrag van Den Haag van 1961 inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen, dat in 1964 tot Gibraltar is uitgebreid;

DossierEl Mito Red Análisis Internacional Sociales Geopolíticos Y hsrdCtQBx

Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, dat in 1994 tot Gibraltar is uitgebreid;

Verdrag van Den Haag van 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, dat in 1989 tot Gibraltar is uitgebreid.

Bovenkant pagina

I.3. De belangrijkste bilaterale verdragen

Er zijn geen bilaterale verdragen waarbij het Verenigd Koninkrijk partij is, die bepalingen over rechtskeuze bevatten.

Hoewel een staat op grond van het Verdrag van Rome van 1980 en de Verdragen van Den Haag een andere rechtskeuzeregeling kan toepassen op “interne” conflicten - zoals conflicten tussen het recht van Engeland en Wales en het recht van Schotland – heeft het Verenigd Koninkrijk ervan afgezien van deze mogelijkheid gebruik te maken. Daarom zijn de regels van het Verdrag van Rome en van het Verdrag van Den Haag zowel van toepassing op conflicten tussen de verschillende rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk als op internationale conflicten.

II. De toepassing van het conflictenrecht

II.1. Verplichting voor de rechter om ambtshalve het conflictenrecht toe te passen?

In het algemeen mag worden gesteld dat het conflictenrecht alleen wordt toegepast wanneer ten minste een van de partijen heeft aangevoerd dat het moet worden toegepast. Wanneer dat niet het geval is, of wanneer de inhoud van het vreemde recht niet voldoende is bewezen, zal de rechter normaliter het Gibraltarese recht op de zaak toepassen. Deze regel houdt verband met bewijs en rechtspleging en valt daarom niet onder de het Verdrag van Rome van 1980, enz.

II.2. Renvoi

De toepassing van renvoi is in Engeland en Wales het voorwerp geweest van een intense academische discussie. In de wetten over rechtsconflicten wordt renvoi verworpen. Daarom zal, wanneer de Gibraltarese conflictenregel voor een onrechtmatige daad door nalatigheid naar het Franse recht verwijst, het Franse nationale recht worden toegepast, zelfs wanneer een Franse rechter het recht van een ander land zou hebben toegepast. Het feit dat in geval van toepassing van renvoi afbreuk zou worden gedaan aan de in de wetten vastgestelde complexe regels, blijkt een argument te zijn om renvoi in dit verband te verwerpen.

Heb Een De Van 0 Frakta Ikea 60 Jij Beetje Cent Tas ThuisMet htrCQsd

Bovenkant pagina

Renvoi blijkt echter wel van toepassing te zijn in het geval van erfenissen betreffende roerende en onroerende goederen, en eventuele overdracht van dergelijke goederen in het algemeen, wanneer de Gibraltarese conflictenregels hebben verwezen naar het recht van het land van de woonplaats of het recht van het land van de plaats waar het onroerend goed is gelegen, alsook in het geval van familierechtelijke aangelegenheden (waarvoor wordt verwezen naar het recht van het land van de woonplaats). In dergelijke gevallen wordt om pragmatische redenen de voorkeur gegeven aan het recht van het rechtsgebied waar de goederen zich bevinden, om de kans te vergroten dat alle Gibraltarese beslissingen over de goederen doeltreffend zullen zijn. In veel gevallen is het bewijs van de inhoud van vreemde regels over rechtskeuze echter duur en zien de partijen er vaak van af om stappen te ondernemen die tot de toepassing ervan leiden (zie punt 2.2 hierboven).

II.3. Wijziging aanknopingspunt

Dit probleem wordt aangepakt door bij elke regel inzake rechtskeuze het tijdstip te specificeren waarop het aanknopingspunt wordt vastgesteld. Bij de overdracht van roerende goederen bijvoorbeeld is het toepasselijke recht het recht dat van toepassing is op de plaats waar het betrokken goed zich bevindt op het tijdstip waarop de betrokken handeling geacht wordt een aanspraak op dat roerend goed te hebben beïnvloed.

II.4. Uitzonderingen op de normale toepassing van het conflictenrecht

Gibraltarese rechters kunnen weigeren vreemd recht toe te passen dat in strijd is met de openbare orde in Gibraltar. De drempel is echter zeer hoog: een weigering is bijvoorbeeld denkbaar wanneer de toepassing zou leiden tot een resultaat "dat totaal afwijkt van de door een Engelse rechter toegepaste fundamentele beginselen van een correct procesverloop". De inhoud van de Gibraltarese openbare orde wordt beïnvloed door Gibraltar Constitution Order van 1969 (verordening houdende de grondwet van Gibraltar), waarvan de bewoordingen vergelijkbaar zijn met die van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; schendingen van de mensenrechten zijn een algemeen bekend voorbeeld van de exceptie van openbare orde.

Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Bovenkant pagina

Bag Skate Para Hoverboard Eletrico Scooter Bolsa Mochila wOXPkTZiu

Bovendien bepaalt artikel 7, lid 2, van het Verdrag van Rome van 1980 dat bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land van de rechter die het geval dwingend beheersen, kunnen worden toegepast, ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht. Het Gibraltarese recht bevat echter weinig dergelijke regels. Over het algemeen komen deze regels voor op het gebied van consumenten- en arbeidszaken of in wetgeving ter aanvulling van een internationaal verdrag.

Er moet worden opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van artikel 7, lid 1, van het Verdrag van Rome, en dus geen vreemde bepalingen van bijzonder dwingend recht toepast die van toepassing zijn ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht (d.w.z. vreemde lois de police) op de enkele grond van een nauwe verbondenheid met de overeenkomst.

II.5. Het bewijs van vreemd recht

Shopper Jeanshemd Denim Mila TailorTailor Goedkoop Tom IYEDeW9H2

De inhoud van vreemd recht moet worden bewezen als ware het een feit. Als dusdanig moeten de partijen de inhoud van vreemd recht bewijzen; rechters mogen zelf geen onderzoek instellen naar de inhoud van vreemd recht. In het geval van een tegenstrijdigheid in het door de partijen aangebrachte bewijs, kan de rechter de geloofwaardigheid van de deskundigen onderzoeken en kan hij rekening houden met het primaire bewijs (bv. buitenlandse wetten en rechtszaken), vooral wanneer deze in het Engels zijn opgesteld en daarin begrippen worden toegepast waarmee de Gibraltarese rechter vertrouwd is.

De inhoud van vreemd recht wordt normaal bewezen via een deskundigenonderzoek. Het overleggen aan de rechterlijke instantie van een buitenlandse wet, een rechterlijke beslissing of een gezaghebbende tekst is niet voldoende. Deskundigenbewijs voor vreemd recht kan worden geleverd door eenieder “die daarvoor door kennis of ervaring de geschikte kwalificaties heeft” ongeacht of hij in het betrokken rechtsgebied als praktijkjurist mag optreden. Niettemin zou het nuttig zijn dat de deskundigen in het rechtsgebied ofwel academici ofwel practici zijn. Als de inhoud van het vreemde recht in een eerdere Gibraltarese of Engelse rechtszaak is vastgesteld, mag deze rechtszaak als bewijs van de inhoud van het vreemde recht worden aangehaald, en zal de inhoud van het vreemde recht geacht worden dezelfde te zijn als in die rechtszaak, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Bovenkant pagina

De bewijslast rust op de partij die een beroep doet op het vreemde recht. Wanneer het vreemde recht niet voldoende is bewezen, wordt volgens de algemene regel het Gibraltarese recht toegepast. In zaken waarin er geen reden is om aan te nemen dat het vreemde recht ook maar enigszins gelijkt op het Gibraltarese recht (bv. een belastingswet uit een ander Europees rechtsgebied), kan de zaak echter niet-ontvankelijk worden verklaard.

III. Conflictenrecht

III.1. Contractuele verbintenissen en rechtshandelingen

In alle zaken betreffende contractuele verbintenissen die een rechtskeuze met zich meebrengen, is op grond van de Contracts Ordinance het Verdrag van Rome van 1980 van toepassing. De regels in verband met rechtskeuze van het Verdrag van Rome van 1980 zijn van toepassing op gevallen die volgens het Gibraltarese nationale recht niet als contractueel worden beschouwd (bv. overeenkomsten zonder tegenprestatie, bv. schenkingsovereenkomsten). Het lijkt ook waarschijnlijk dat bepaalde situaties die in het Gibraltarese recht als een onrechtmatige daad worden behandeld – zoals de aansprakelijkheid van een bank jegens een derde partij wanneer zij een onnauwkeurig advies geeft over de kredietwaardigheid van haar klant – door het verdrag zullen worden beheerst. Wat het onderscheid tussen overeenkomst en ongegronde verrijking betreft, heeft het Verenigd Koninkrijk een voorbehoud gemaakt ten aanzien van artikel 10, lid 1, onder e), van het verdrag. Nochtans is het Gibraltarese recht wellicht in overeenstemming met artikel 10, lid 1, onder e): het recht dat de nietige overeenkomst zou hebben beheerst, mocht het geldig zijn geweest, beheerst vermoedelijk de vordering wegens ongegronde verrijking

Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Bovenkant pagina

Er zij op gewezen dat, zoals bij alle regels over rechtskeuze, procedurele aangelegenheden door de lex fori worden geregeld. Derhalve worden de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding (maar niet de verschillende schadeposten) en de bewijsmiddelen door het recht van het forum bepaald. Termijnen zijn materiële voorschriften en derhalve worden die in het geval van contractuele verbintenissen bepaald door het recht dat op basis van het verdrag van toepassing is. Hierna worden de voornaamste materiële regels besproken.

In gevallen waarin de partijen een uitdrukkelijke rechtskeuze hebben gemaakt, of wanneer de rechtskeuze duidelijk uit de omstandigheden blijkt, is dat recht van toepassing. Een rechtskeuze blijkt duidelijk uit de omstandigheden van de zaak wanneer een standaardovereenkomst wordt gebruikt, waarvan men weet dat er een specifiek recht op van toepassing is (bv. een zeeverzekeringspolis van Lloyd’s), of in het licht van voorgaande zaken tussen de partijen. Wanneer er een overeenkomst over de aanwijzing van een bevoegde rechter bestaat, kan daaruit dikwijls worden afgeleid dat partijen de bedoeling hadden om het recht van die rechter toe te passen, maar dat is niet altijd het geval. In het geval van een arbitrageovereenkomst waarbij de selectiecriteria voor de arbiters worden vermeld, zijn gevolgtrekkingen over een rechtskeuze gemakkelijker te maken dan wanneer voor de selectie van de arbiters wordt verwezen naar een internationaal orgaan. In dat laatste geval ligt het veel minder voor de hand dat de keuze duidelijk uit de omstandigheden blijkt.

De keuzevrijheid wordt in verschillende opzichten beperkt. Ten eerste mag de rechtskeuze in consumenten- en arbeidsovereenkomsten geen afbreuk doen aan dwingende regels ter bescherming van consumenten of werknemers die bestaan in het recht dat van toepassing zou zijn wanneer er geen uitdrukkelijke rechtskeuze was gemaakt. Ten tweede mag, wanneer alle elementen van de betrokken situatie zijn verbonden met één land, de rechtskeuze er niet toe leiden dat de dwingende regels van dat land terzijde worden geschoven. Er moet worden opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van artikel 7, lid 1: de Gibraltarese rechters zullen de dwingende bepalingen van het recht van een ander land niet toepassen om de enkele reden dat de overeenkomst nauw verbonden is met dat land. De Gibraltarese rechter zal echter de dwingende Engelse bepalingen toepassen (dat zijn bepalingen die moeten worden toegepast ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht). Ten derde zal, wanneer er een conflict is tussen het gekozen recht en de Gibraltarese openbare orde, de daarmee strijdige bepaling niet worden toegepast. Er dient tevens te worden vermeld dat bij een meningsverschil over de doelmatigheid van de keuze – bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dwang – de doelmatigheid van de keuze moet worden vastgesteld op basis van het vermoedelijk toepasselijke recht (d.w.z. het recht dat op de overeenkomst van toepassing zou zijn indien de keuze geldig was), tenzij dit “onredelijk” zou zijn (in dat geval kan het recht worden toegepast van de gewone verblijfplaats van de partij die beweert zijn instemming niet te hebben gegeven).

Bovenkant pagina

In gevallen waarin er geen uitdrukkelijke rechtskeuze is gemaakt, of wanneer de rechtskeuze niet duidelijk uit de omstandigheden blijkt, is voor de meeste overeenkomsten een tweeledige toetsing van toepassing. In de eerste fase wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het recht van de gewone verblijfplaats van de kenmerkende uitvoerder wordt toegepast. Het is soms moeilijk te bepalen wie de kenmerkende uitvoerder is, maar meestal is het de partij die niet voor het goed of de dienst betaalt (kenmerkende uitvoerders zijn bijvoorbeeld de leverancier van een product, de geldschieter bij een banktransactie of de borg bij een borgovereenkomst). In de tweede fase kan deze veronderstelling worden weerlegd ten gunste van een land waarmee de overeenkomst nauwer verbonden is, maar dan alleen “in omstandigheden die duidelijk wijzen op het bestaan van verbanden die een dergelijke weerlegging rechtvaardigen”. Als het gaat om consumenten- en arbeidsovereenkomsten is het recht van respectievelijk de gewone verblijfplaats van de consument en van de vaste werkplaats van de werknemer van toepassing.

Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

III.2. Niet-contractuele verbintenissen (onrechtmatige daad, ongegronde verrijking, zaakwaarneming, enz.)

De materiële regel wordt in twee fasen vastgesteld. In de eerste fase wordt een algemene regel gehanteerd: het toepasselijke recht is het recht van het land waarin de feiten plaatsvinden die een onrechtmatige daad vormen. Als alle feiten die een onrechtmatige daad vormen, zich op één plaats voordoen, is de oplossing eenvoudig. Als elementen van die feiten zich in meerdere landen voordoen, moet volgens de algemene regel het volgende recht worden toegepast:

Bovenkant pagina

  • bij persoonlijk letsel (met inbegrip van ziekte en verslechterde geestelijke gesteldheid) of onrechtmatig overlijden is het recht van toepassing van het land waarin de persoon zich bevond op het ogenblik dat het letsel ontstond;
  • bij schade aan goederen is het recht van toepassing van het land waar de goederen zich bevonden op het ogenblik dat zij werden beschadigd;
  • in alle andere gevallen is het recht van toepassing van het land waarin het belangrijkste element of de belangrijkste elementen van de feiten zich hebben voorgedaan. (daarbij worden de verschillende elementen van de onrechtmatige daad onderzocht, bv. de handeling/het verzuim, de geleden schade; meestal is dit de plaats waar het rechtstreekse schadelijke gevolg zich heeft voorgedaan).

In de tweede fase kan het in de eerste fase geselecteerde recht worden verworpen. In deze tweede fase moet de rechter bepalen welke aanknopingspunten er zijn tussen de onrechtmatige daad en het land van het in de eerste fase geselecteerde toepasselijke recht. De rechter moet ook bepalen welke aanknopingspunten er zijn tussen de onrechtmatige daad en een ander land. Het gaat hier bijvoorbeeld om: elementen betreffende de partijen (bv. dat hun aanwezigheid in het desbetreffende rechtsgebied tijdelijk of toevallig was; eventuele overeenkomsten tussen de partijen; of het feit dat de partijen een gemeenschappelijke woonplaats hebben), of betreffende feiten die deel uitmaken van de betrokken onrechtmatige daad, of betreffende omstandigheden of gevolgen van die feiten (bv. de verblijfplaats van het slachtoffer). De rechter moet vervolgens het belang van elke reeks elementen beoordelen. Tot slot kan de rechter het in de eerste fase geselecteerde recht afwijzen indien het "een aanzienlijk geschiktere" optie is en als dat duidelijk door zwaarwegende factoren wordt ondersteund. Aangenomen kan worden dat deze uitzondering minder vaak zal worden gebruikt wanneer in de eerste fase letter c is toegepast.

Bovenkant pagina

In geval van laster is de “regel van dubbele vervolgbaarheid” van toepassing: in Gibraltar is een onrechtmatige daad alleen vervolgbaar, indien de daad civielrechtelijk kan worden vervolgd overeenkomstig het vreemd recht van het rechtsgebied waar hij (meestal een publicatie) is gepleegd en indien de daad overeenkomstig het Gibraltarese recht ook civielrechtelijk zou kunnen worden vervolgd indien hij in Gibraltar was gepleegd. Er is echter een uitzondering op deze regel: als een ander land een belangrijkere relatie met de gebeurtenis en de partijen heeft, is het recht van dat rechtsgebied van toepassing. Opgemerkt zij dat er over deze kwestie veel onzekerheid heerst.

Met betrekking tot ongegronde verrijking (met inbegrip van vorderingen betreffende welbewuste ontvangst ('knowing receipt')) is het Engelse recht onduidelijk. Verondersteld kan worden dat het recht van de plaats van ongegronde verrijking de prima facie regel is. Deze veronderstelling kan echter worden weerlegd, met name in gevallen waarin er al een relatie tussen de partijen bestaat (bv. bij een nietige overeenkomst).

Hoewel het Engelse common law niet voorziet in een algemene procesgrond die met zaakwaarneming gelijkstaat, lijken de regels voor rechtskeuze die op vorderingen wegens ongegronde verrijking van toepassing zijn, ook te gelden voor vorderingen wegens zaakwaarneming. Opgemerkt zij dat het Verdrag van Rome van 1980 van toepassing is met betrekking tot vertegenwoordiging, voorzover het gaat om contractuele kwesties.

In het geval van trustbeheer is het door de oprichter van de trust gekozen recht toepasselijk of, bij gebreke van een dergelijke keuze, het recht waarmee de trust de het nauwst verbonden is. Aan de hand van dit recht worden de geldigheid, de structuur, de gevolgen en het beheer van de trust bepaald. Voorzover constructive trusts een vergoedend karakter hebben, worden zij beheerst door het recht dat van toepassing is op ongegronde verrijking (zie hierboven).

Bovenkant pagina

Zoals ook het geval is voor andere verplichtingen betreffende rechtskeuze, wordt vreemd recht dat strijdig is met de Gibraltarese openbare orde niet toegepast.

Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Opgemerkt zij dat het Verenigd Koninkrijk heeft ingestemd met deelname aan de onderhandelingen over een verordening van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (de zogeheten verordening "Rome II”). Het is daarom waarschijnlijk dat deze materiële regels zullen worden gewijzigd wanneer deze verordening in werking treedt.

III.3. De burgerlijke staat van de persoon (naam, woonplaats, rechts- en handelingsbekwaamheid )

Bij de geboorte is de woonplaats van een kind (woonplaats van oorsprong), voorzover het om een wettig kind gaat, de woonplaats van de vader op het tijdstip van de geboorte van het kind. Bij een onwettig kind, of als de vader op het tijdstip van de geboorte niet meer in leven is, is de woonplaats van het kind die van de moeder. Deze regel blijft van toepassing tot het kind 16 jaar is (de woonplaats van het kind verandert dus wanneer die van de vader of de moeder verandert).

Voor personen ouder dan 16 jaar blijft de woonplaats van oorsprong van toepassing, tenzij deze personen een andere woonplaats kiezen. Als zij daadwerkelijk hun woonplaats in het desbetreffende rechtsgebied hebben en voornemens zijn daar voor onbepaalde tijd of permanent te wonen, is de woonplaatskeuze geldig. Indien niet meer is voldaan aan een van deze criteria, vervalt de woonplaatskeuze en geldt de woonplaats van oorsprong.

De woonplaats van een echtgenote wordt niet langer bepaald door die van haar echtgenoot, maar wordt onafhankelijk daarvan vastgesteld.Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Bovenkant pagina

De bevoegdheid om bepaalde verbintenissen aan te gaan (bv. overeenkomsten sluiten, een testament maken of huwen) wordt bepaald door de specifieke regels die voor dat gebied gelden en die in de desbetreffende alinea's worden besproken.

III.4. Vaststellen van de ouder-kind relatie, inclusief adoptie

De verantwoordelijkheden van een ouder ten aanzien van een minderjarige (persoon die jonger is dan 18 jaar) worden in de gevallen waarin de Gibraltarese rechter bevoegd is, bepaald overeenkomstig het Gibraltarese recht, zelfs als het kind in het buitenland verblijft en een vreemde nationaliteit bezit. Ingevolge Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, is de Gibraltarese rechter echter alleen bevoegd als het kind in Gibraltar verblijft of als het kind in een andere lidstaat verblijft en ten minste een van de echtgenoten de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt en de bevoegdheid van de rechter door de echtgenoten is aanvaard.

Een kind is wettig als het ongeacht de plaats van geboorte uit een wettig huwelijk is geboren of als het kind op het tijdstip van de geboorte volgens het recht van de verblijfplaats van beide ouders wettig is.

De aanwijzing van een persoon als voogd van een kind: telkens de Gibraltarese rechter bevoegd is (dit is het geval als de verzoeker een Britse onderdaan is of zijn gewone woon- of verblijfplaats in Gibraltar heeft), past hij het Gibraltarese recht toe.

Bovenkant pagina

Adoptiezaken: telkens de Gibraltarese rechter bevoegd is (dit is het geval als de verzoeker op het tijdstip van het verzoek zijn woonplaats in Gibraltar heeft, maar de rechter onderzoekt ook of het waarschijnlijk is dat een Gibraltarese beschikking in het buitenland wordt erkend indien dat voor de uitoefening van zijn bevoegdheid relevant is), past hij het Gibraltarese recht toe. Een dergelijke beschikking heeft tot gevolg dat alle verantwoordelijkheden van de bestaande ouders op de adoptiefouders worden overgedragen.

III.5. Huwelijk, ongehuwde koppels, partnerschappen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, alimentatieverplichtingen

De formele geldigheid van een huwelijk wordt beheerst door het recht van de plaats van de huwelijksvoltrekking. Dit recht is van toepassing op de geldigheid van de voltrekking en de elementen daarvan, bv. de kwestie of er bepaalde woorden moeten worden gebruikt, of er een bepaald gebouw moet worden gebruikt, of ouderlijke toestemming is vereist en of het huwelijk bij volmacht kan worden voltrokken.

De bevoegdheid van personen om te huwen is afhankelijk van de woonplaats van de desbetreffende persoon op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het huwelijk. Dit recht is bijvoorbeeld van toepassing als het gaat om leeftijdsvereisten en om de kwestie of de partijen toestemming hebben gegeven en als het gaat om verwantschap als huwelijksbeletsel. Wat de minimumleeftijd betreft, zijn huwelijken tussen personen met woonplaats in Gibraltar ongeldig indien een van de huwelijkspartners op het tijdstip van het huwelijk jonger dan 16 jaar is.

Bovenkant pagina

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, is de Gibraltarese rechter met betrekking tot echtscheidingsprocedures alleen bevoegd als aan een van de volgende vereisten is voldaan: de echtgenoten hebben hun gewone verblijfplaats in Gibraltar; de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten bevindt zich in Gibraltar en een van hen verblijft daar nog; de verweerder heeft zijn gewone verblijfplaats in Gibraltar; de gewone verblijfplaats van de verzoeker bevond zich gedurende ten minste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek in Gibraltar (of zes maanden indien hij een onderdaan is van een lidstaat). Als aan geen van deze vereisten is voldaan en geen andere lidstaat bevoegd is, is overeenkomstig het nationale recht de Gibraltarese rechter bevoegd indien ten minste een van de partijen bij de aanvang van de echtscheidingsprocedure in Gibraltar verblijft. Een bevoegde Gibraltarese rechter past op de echtscheidingsprocedure het Gibraltarese recht toe. In procedures inzake nietigverklaring is, afhankelijk van de gronden van nietigverklaring, het bovenvermelde recht (recht van de plaats van huwelijksvoltrekking of recht van de woonplaats van de partij) van toepassing. Een buitenlandse echtscheiding wordt erkend, indien een van de partijen een gewone verblijfplaats of woonplaats had in het desbetreffende land of onderdaan was van dat land op het tijdstip dat de buitenlandse procedure werd gevoerd.

Wat onderhoudsverplichtingen betreft, is het Verenigd Koninkrijk (en dus Gibraltar) gebonden aan Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Een Gibraltarese rechter is bevoegd, als hij voor de echtscheiding bevoegd is of als de echtscheiding in het buitenland werd uitgesproken en een van de partijen op het tijdstip dat de buitenlandse procedure werd gevoerd in Gibraltar woonde of voorafgaand aan dat tijdstip één jaar in Gibraltar zijn gewone verblijfplaats heeft gehad, of als een partij vruchtgebruik heeft van een voormalige echtelijke woning die in Gibraltar is gelegen. In dergelijke gevallen is het Gibraltarese recht van toepassing.Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

Bovenkant pagina

Zoals hierboven vermeld, is op al deze aangelegenheden renvoi van toepassing.

III.6. Huwelijksvermogensstelsels

Bij gebreke van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden worden de rechten van de echtgenoot en echtgenote ten aanzien van elkaars roerende goederen (die vóór of tijdens het huwelijk zijn verkregen) bepaald volgens het recht van de echtelijke woning op het tijdstip van het huwelijk. Als de echtgenoot en de echtgenote dezelfde woning hebben, geldt deze als de echtelijke woning. Indien dat niet het geval is, worden deze rechten bepaald op basis van het recht dat het nauwst verbonden is met de partijen en het huwelijk. De bedoelingen van de partijen op het tijdstip van het huwelijk zijn slechts van belang indien daaruit een impliciete rechtskeuze blijkt. Dezelfde regel is waarschijnlijk ook van toepassing op onroerende goederen, maar er is minstens één zaak bekend waarbij de rechtskeuze is gebaseerd op de ligging van het onroerend goed.

Indien er een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden is, is het recht van de overeenkomst van toepassing: dat is het recht van de echtelijke woning indien er geen andere aanwijzingen met betrekking tot het toepasselijke recht zijn.Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv

III.7. Testamenten en erfenissen

In gevallen van erfopvolging ab intestato (d.w.z. wanneer er geen testament is), is het recht van de plaats waar de erflater bij zijn overlijden woonde, van toepassing op de erfopvolging met betrekking tot roerende goederen; het recht van het rechtsgebied waar het goed is gelegen, is van toepassing op de erfopvolging met betrekking tot onroerende goederen.

Bovenkant pagina

Bij testamenten wordt de bevoegdheid van de erflater om een testament te maken, bepaald door het recht van de plaats waar de erflater woonde op de datum van het testament. Een legataris is bevoegd om roerende goederen te ontvangen wanneer hij daartoe bevoegd is zowel krachtens het recht van zijn eigen woonplaats als krachtens het recht van de woonplaats van de erflater.

Volgens de Wills Ordinance (wetsbesluit inzake testamenten) is een testament formeel geldig (bv. het juiste aantal getuigen) wanneer het in overeenstemming is met een van de volgende rechtsstelsels: het recht van de plaats waar het testament is gepasseerd (d.w.z. meestal waar het testament wordt ondertekend in het bijzijn van getuigen); het recht van de woonplaats, gewone verblijfplaats of nationaliteit van de erflater op het tijdstip waarop het testament werd gepasseerd; het recht van de woonplaats, gewone verblijfplaats of nationaliteit van de erflater op het tijdstip van zijn overlijden. Een testament is ook formeel geldig voor de overdracht van onroerende goederen, wanneer het in overeenstemming is met het recht van het rechtsgebied waar het onroerend goed is gelegen.

Een testament over roerende goederen is materieel geldig (bv. beperkingen van het bedrag dat bij testament kan worden nagelaten) als het in overeenstemming is met het recht van de woonplaats van de erflater op het tijdstip van zijn overlijden; een testament over onroerende goederen is materieel geldig als het in overeenstemming is met het recht van het rechtsgebied waar het onroerend goed is gelegen.

Een testament wordt geïnterpreteerd volgens het door de erflater gekozen recht, dat wordt geacht het recht te zijn van zijn woonplaats op de datum van het testament.

Bovenkant pagina

De geldigheid van een herroeping van een testament wordt beheerst door het recht van de woonplaats van de erflater op het tijdstip van de herroeping. Als de herroeping het gevolg is van een later testament (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vernietigen van het testament), wordt de kwestie of dit latere testament het eerdere testament herroept, beheerst door het recht dat van toepassing is op de bevoegdheid inzake en de formele geldigheid van het latere testament. Als het onduidelijk is of een later testament een eerder testament herroept, wordt de kwestie van interpretatie beheerst door het door de erflater gekozen recht, dat wordt geacht het recht te zijn van zijn woonplaats op de datum van het latere testament.

III.8. Onroerende goederen

Goederen worden ingedeeld in roerende en onroerende goederen. Of een goed roerend dan wel onroerend is, wordt bepaald op grond van het recht van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Op onroerende goederen is het recht van toepassing van de plaats waar de goederen zijn gelegen en wordt renvoi toegepast.

Op lichamelijke roerende goederen is het recht van toepassing van de plaats waar de goederen zich bevonden op het tijdstip van de gebeurtenis die de aanspraak op die goederen heeft beïnvloed en wordt renvoi toegepast.

Op onlichamelijke roerende goederen waarbij het om een contractueel recht gaat (bij de meeste schulden is dat het geval), is het Verdrag van Rome van 1980 van toepassing. Daarom bepaalt het recht van de cessieovereenkomst of er effectief een cessie heeft plaatsgevonden en het recht van de overeenkomst waardoor de schuld is ontstaan, bepaalt of deze kan worden gecedeerd. In het common law kan dit standpunt worden teruggevonden in zaken waarin onlichamelijke goederen niet vrijwillig zijn gecreëerd.

III.9. Insolventie

In het Verenigd koninkrijk geldt Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures, waarin de regels zijn vastgesteld voor procedures waarmee schuldenaars het beheer en de beschikking over hun vermogen geheel of ten dele wordt ontnomen en procedures waarmee een curator wordt aangewezen, wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in een EU-lidstaat (behalve Denemarken) is gelegen. Wanneer de Gibraltarese rechters bevoegd zijn (hetgeen het geval is wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in Gibraltar is gelegen, daarbij geldt het vermoeden dat de statutaire zetel het centrum van de voornaamste belangen is) wordt het Gibraltarese recht toegepast.

In gevallen die niet onder Verordening (EG) nr. 1346/2000 vallen, wordt het Gibraltarese recht toegepast wanneer de Gibraltarese rechters bevoegd zijn (hetgeen het geval is wanneer de onderneming in Gibraltar is geregistreerd, of wanneer personen in Gibraltar baat zouden hebben bij de liquidatie en er geen goede redenen zijn om zich onbevoegd te verklaren).

Nadere inlichtingen

  • Laws of Gibraltar

  • Recent judgments of the English High Court and Court of Appeal

  • BAILII database of recent English judgments

  • Rome Convention 1980 and Explanatory Report

  • Hague Conference on Private International Law  -

« Toepasselijk recht - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Bovenkant pagina

Laatste aanpassing: 25-10-2006


  • Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv
Ongelood Benzine Met Mouwen Herenshirt Lange 98 Ua Armour Heatgear® Compressie b76yYgfv